Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

1. Identifikace správce a kontaktní údaje.

Správcem údajů je společnost CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o., IČ: 25377507, se sídlem Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 16612 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce: tel.: 596761107, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Zpracovávané osobní údaje.

Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů (zákazníka): a) identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, IČ, DIČ, sídlo podnikání); b) kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa); c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, státní poznávací značka vozidla, identifikační číslo vozidla, číslo motoru, prodejní označení vozidla, stav najetých kilometrů na vozidle); d) geolokační údaje o vozidle (získané v souvislosti s nájmem vozidla); e) běžný podpis; f) fotografie a obrazový záznam subjektu údajů; g) historie zakázek, historie přijatých a dodaných služeb/zboží a historie dalších údajů bezprostředně souvisejících s právním vztahem, historie vystavených daňových dokladů, platební historie, záznamy vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů.

3. Účely zpracování.

Osobní údaje budou manuálně a prostřednictvím informačních systémů zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu: (i) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) za účelem uzavření a plnění smlouvy, tj. pro účely koupě a prodeje vozidla a náhradích dílů, provádění servisních prací a oprav na vozidle, nájmu vozidla, a dále v případě údajů o dokladu totožnosti v rámci nájemního vztahu též za účelem ochrany práv a majetku Správce, a to vše po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a v případě údajů o dokladu totožnosti po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu; (ii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého či přechodného bydliště, IČ, DIČ, sídlo podnikání, písm. g) – s výjimkou historie zakázek a záznamů vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů za účelem plnění povinností Správce vyplývajících ze zákona (zejm. daňové, evidenční účely), a to po dobu trvání smlouvy a dále po takovou dobu od ukončení smluvního vztahu se Správcem, která je vyžadována právními předpisy; (iii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) (s výjimkou údajů o dokladu totožnosti), f) v případě kamerového záznamu prodejních prostor Správce, písm. g) za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, a to např. v případě sporu se zákazníkem, uplatňování nároků z titulu záruky, náhrady škody apod., a to vše po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem; (iv) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až b) dále za účelem poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení souvisejících s uzavřenou smlouvou (přímý marketing), šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, zasílání informačních zpráv souvisejících s plněním smlouvy, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů), kontaktování za účelem přání k Vánocům, Velikonocům nebo jiným svátkům, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem; (v) osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) za účelem ochrany právních zájmů a majetku Správce v případě nájemního vztahu se Správcem (zapůjčení vozidla), a to po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem; (vi) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) (kromě údajů o dokladu totožnosti a rodného čísla), b) za účelem kontaktování subjektu údajů za účelem hodnocení spokojenosti zákazníků, včetně následného zpracování výsledků tohoto hodnocení, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem; (vii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. e) za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem; (viii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. f) za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb, prezentace Správce, reklamních účelů – tyto osobní údaje mohou být ukládány na webových stránkách Správce, jeho profilech na sociálních sítích Správce.

4. Právní základ pro zpracování.

(i) Zpracování osobních údajů označených v bodě 2. písm. a) až c) a e) je nezbytné pro plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí a zpracování nelze smlouvu uzavřít a plnit, tedy právním titulem je plnění smlouvy; (ii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého či přechodného bydliště, IČ, DIČ, sídlo podnikání g) – s výjimkou historie zakázek a záznamů vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů jsou zpracovávány z právního titulu plnění právních povinností Správce; (iii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) v případě údajů o vozidle ve vlastnictví Správce v rámci nájemního vztahu jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce. Tento oprávněný zájem Správce spočívá v ochraně právních nároků Správce, zvýšení ochrany práv a majetku Správce; (iv) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) a b) jsou dále též zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, přičemž tento oprávněný zájem spočívá v přímém marketingu a komerčních zájmech Správce (zasílání obchodních sdělení, obchodních nabídek služeb a produktů Správce, souvisejících s uzavřenou Smlouvou); (v) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a), b), f) jsou zpracovávány dále též na základě uděleného souhlasu subjektu údajů (pokud byl souhlas udělen), pokud jsou údaje dle bodu 2. písm. a), b) zpracovávány za účelem uvedeným v bodě 3. odst. (iv).

5. Práva subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo po správci údajů vyžadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání. Subjekt údajů má rovněž právo žádat omezení zpracování svých osobních údajů, využít své právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů, a to k dozorovému úřadu. U osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na právním základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (nařízení GDPR), má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas. Správce dále výslovně upozorňuje subjekt údajů na to, že subjekt údajů má právo vůči Správci vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založenému na základě oprávněného zájmu Správce (tyto osobní údaje viz bod 4.).

6. Příjemci osobních údajů.

Správce údajů může jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, které mohou se správcem údajů spolupracovat na plnění smlouvy v případě, že správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním správce (jedná se zejména obchodní zástupci za účelem zajištění platného uzavírání smluv, externí účetní a auditorské společnosti, advokátní kancelář, pojišťovny, stanice technické kontroly, bezpečnostní agentura, správce IT, orgány veřejné správy na základě zákona, aj. Dále mohou být jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předány společnosti Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o., Daimler AG ve Spolkové republice Německo, FCA Central and Eastern Europe Kft. v Maďarsku.

7. Ostatní informace.

Požadavek na zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je požadavkem smluvním, nikoliv zákonným. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. a) až c), e) a g) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby či produkty dodávané Správcem dle smlouvy, tedy bez nich nelze smlouvu uzavřít či plnit smlouvu či povinnosti dané pro Správce ze zákona. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek nemožnost poskytnutí služby či produktu dodávaných Správcem, a tedy i nemožnost uzavřít smlouvu. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. a) - údaje o dokladu totožnosti a d) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je zajištěna ochrana práv a majetku Správce a jeho právních nároků. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek zvýšení právní nejistoty stran a možnost odmítnout na straně Správce uzavřít smluvní vztah (zapůjčit vozidlo). Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. f) jsou osobními údaji zpracovávanými jednak na přání zákazníka popř. za reklamními a prezentačními účely Správce. Neposkytnutím těchto osobních údajů zákazníkovi nebude možné poskytnout požadovanou fotografii, v případě reklamních a prezentačních účelů nebude mít pro zákazníka neposkytnutí těchto osobních údajů žádný vliv – tyto nebudou použity pro dané účely Správce.